Algemene voorwaarden 2021

1 DEFINITIES

1.1 De fotograaf: Danielle Fassbender Fotografie, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2 De klant: De persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Opdracht: De dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
1.4 Offerte: Alle aanbiedingen van de fotograaf aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.
1.5 Overeenkomst: De overeenkomst van een opdracht tussen Danielle Fassbender Fotografie (hierna: De fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (hierna: De klant).
1.6 Schriftelijk: Hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.
1.7 Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst.

2 TOEPASSING

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant, zo ook op alle offertes, opdrachten, bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten. Ook bij het accepteren/aannemen van een “give away” ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van de fotograaf.
2.2 Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien de fotograaf deze schriftelijk heeft aanvaard.

3 AANBOD

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding dit aanbod te herroepen.
3.2 Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.
3.3 Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
3.4 Wanneer de klant de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de fotograaf. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans de indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4 AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

4.1 Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slecht met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dit geval gerechtigd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.
4.2 De fotograaf kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
5.2 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
5.3 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking. Dit wordt achteraf apart gefactureerd.
5.4 De fotograaf is vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

6 LEVERING

6.1 De fotograaf levert de foto’s conform opdracht in jpeg-bestanden tenzij anders is overeengekomen. De fotograaf levert géén RAW bestanden en géén onbewerkte foto’s aan de klant.
6.2 De fotograaf hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
6.3 De levertijd van het product is afhankelijk van de opdracht.
6.4 De originele bestanden blijven door de fotograaf tot 90 dagen na de opdracht bewaard. Daarna worden ze verwijderd.
6.5 Alle door fotograaf gemaakte ontwerpen van collages, drukwerk, kaartjes, fotoproducten etc. zijn exclusief voor de klant gemaakt, en zullen niet als digitaal bestand aangeleverd worden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
6.6 Op alle nabestellingen en fotoproducten zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.
6.7 Nadat je definitief een bestelling fotoproducten hebt geplaatst bij de fotograaf is het niet meer mogelijk om deze om te ruilen of te retourneren.
Dit geld voor alle fotoprints, vergrotingen, albums, alle fotoproducten en digitale bestanden.

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotografe.
7.2 De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
7.3 Wanneer er een product verzonden wordt per post, is de fotograaf niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Je kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Geef dit per mail aan bij het maken van de afspraak.
7.4 De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.
7.5 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, tevens is de fotograaf niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.
7.6 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotograaf gebruikte of geadviseerde leveranciers.

8 BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 De fotograaf zal na de reportage aan de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag.
8.2 De klant zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.
8.3 De factuur wordt binnen 14 dagen na verzending geheel betaald door de klant. 8.4 Levering van foto’s, een album, digitale bestanden of andere producten geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door de klant is gedaan.
8.5 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

9 ANNULERING

9.1 Bij annulering van een opdracht worden de door de fotograaf gemaakte onkosten in rekening gebracht worden.
9.2De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.
9.3 Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende termijnen en bedragen van toepassing:
Na de reservering brengt de fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening. Binnen 4 weken voor de fotoreportage 50% van het totale verschuldigde bedrag. Binnen 2 weken voor de fotoreportage 100% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de afspraak minder dan 2 weken van tevoren wordt geannuleerd, dient het volledige bedrag te worden voldaan.
9.4 In het geval van een waarbij door onvoorziene omstandigheden de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zorgt de fotograaf voor, zover redelijkerwijs mogelijk, een vervangende fotograaf.

10 KLACHTEN

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering van dienst of product schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
10.2 Klachten die binnenkomen na de termijn van 5 werkdagen worden niet in behandeling genomen.
10.3 De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.
Ook wanneer de klant afziet van de door de fotograaf aangeboden oplossing is er een betalingsverplichting door de klant.
10.4 De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

11 AUTEURSRECHT

11.1 De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
Het door de fotograaf gemaakte werk mag zonder zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van fotograaf niet door derden worden gebruikt.
De fotograaf beslist of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd.
11.2 Het door de fotograaf gemaakte werk mag nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinde zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.
11.3 Het is niet toegestaan het door de fotograaf gemaakte werk door te verkopen, door te geven of de foto’s te gebruiken op producten voor wederverkoop.
Mocht je twijfelen over het gebruik voor een bepaald doel stuur dan een email naar info@daniellefassbender.nl
11.4 Door de klant niet afgenomen foto’s/bestanden mogen niet door de klant gebruikt en gepubliceerd worden. Indien er toch publicatie plaats vindt wordt er een sommatie inbreuk auteursrecht verstuurd.
11.5 De klant geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
11.6 De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet.
11.7 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast ect) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf.
11.8 Het is niet toegestaan dat de klant foto’s e/ of digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotografe.
11.9 Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

12 PORTRETRECHT

12.1 De fotograaf behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschrijving bij het kopje 11.5 Auteursrecht. Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan de fotograaf.
12.2 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door de fotograaf gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
12.3 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

13 PRIVACY

13.1 Danielle Fassbender fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.), zoals bij de fotograaf bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.

14 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE

14.1 De fotograaf behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de klant doorgegeven.
14.3 De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
14.4 Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

15 TOEPASSELIJK RECHT

15.1 In alle gevallen, waarin door Danielle Fassbender Fotografie van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht.
15.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de klant is Nederlands recht van toepassing.
© Copyright Danielle Fassbender Fotografie

Voorwaarden

Algemene voorwaarden